พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา

The king and educational activity.jpg
The king gives a fund.jpg

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักดีว่าการศึกษาของเยาวชนนั้นเป็นพื้นฐานอันสำคัญของประเทศชาติ ดังพระราชดำรัสที่ว่า

Cquote1.svg

การศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างและพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติ และคุณธรรมของบุคคล หากสังคมและบ้านเมืองใดให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วนในทุกๆ ด้านแล้ว สังคมและบ้านเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ สามารถดำรงรักษาความเจริญมั่นคงของประเทศชาติไว้ และพัฒนาก้าวหน้าต่อไปโดยตลอด 

Cquote2.svg

พระองค์จึงทรงมีพระราชดำริริเริ่มโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ดังนี้

โรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์

โรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นโรงเรียนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้การอุปถัมป์ในด้านต่างๆ เช่น ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ รวมทั้งเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยียนและพระราชทานพระบรมราโชวาทเพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจแก่ครูและนักเรียนของโรงเรียน โรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์มีทั้งโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน ดังนี้

 • โรงเรียนจิตรลดา
 • โรงเรียนราชวินิต
 • โรงเรียนวังไกลกังวล
 • โรงเรียนราชประชาสมาสัย
 • โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • โรงเรียนเพื่อลูกหลานชนบท
 • โรงเรียนร่มเกล้า
 • โรงเรียนสงเคราะห์เด็กยากจน
 • โรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือตามความจำเป็นเร่งด่วน

ทุนการศึกษาพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบดีว่าเด็กและเยาวชนของไทยมิได้ขาดสติปัญญา หากแต่ด้อยโอกาสและขาดทุนทรัพย์สำหรับการศึกษา จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อก่อตั้งกองทุนการศึกษาหลายขั้นหลายทุน ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ดังนี้

 • ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
The king and anantamahidol scholarship.jpg

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดตั้งมูลนิธิอานันทมหิดลขึ้น เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แก่นิสิตนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นในด้านต่างๆ ให้นิสิตนักศึกษาเหล่านั้นได้มีโอกาสไปศึกษาหาความรู้วิชาการชั้นสูงในต่างประเทศ และนำความรู้นั้นกลับมาใช้พัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

 • ทุนเล่าเรียนหลวง
 • ทุนมูลนิธิภูมิพล
 • ทุนการศึกษาสงเคราะห์ในมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
 • ทุนมูลนิธิราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิโรงเรียนราชประชาสมาสัย
 • ทุนนวฤกษ์
 • ทุนการศึกษาพระราชทานแก่นักเรียนเฉพาะกรณี

โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเริ่มดำเนินงานเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๑ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่า

Cquote1.svg

หนังสือประเภทสารานุกรมนั้น บรรจุสรรพวิชาการอันเป็นสาระไว้ครบทุกแขนง เมื่อมีความต้องการหรือพอใจจะเรียนรู้เรื่องใด ก็สามารถค้นหาอ่านทราบโดยสะดวก นับว่าเป็นหนังสือที่มีประโยชน์เกื้อกูลการศึกษาเพิ่มพูนปัญญาด้วยตนเองของประชาชนอย่างสำคัญ โดยเฉพาะในยามที่มีปัญหาการขาดแคลนครูและที่เล่าเรียนเช่นขณะนี้ หนังสือสารานุกรมจะช่วยคลี่คลายให้บรรเทาเบาบางลงได้เป็นอย่างดี

Cquote2.svg

ปัจจุบันโครงการฯ ได้จัดทำหนังสือสารานุกรมไทยที่บรรจุความรู้ใน ๗ สาขาวิชา คือ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เกษตรศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ขณะนี้มีออกมาแล้ว ๒๘ เล่ม โดยแต่ละเล่มได้จัดแบ่งเนื้อหาของแต่ละเรื่องออกเป็นสามระดับ เพื่อที่จะให้เยาวชนสามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้ได้ตามพื้นฐานของตน

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

The king and graduation ceremony.jpg

ในทุกๆ ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เพื่อพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา แม้พระราชกรณียกิจนี้จะเป็นภาระแก่พระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์มาก แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็มีพระราชกระแสรับสั่งให้คงพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยเอกชนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชทานแทนพระองค์(เฉพาะมหาวิทยาลัยเอกชน)

Comment

Comment:

Tweet

ในหลวงท่าน เปรียบเหมือน พ่อ คนที่ 2
ของปวงชนชาวไทยทุกคน ท่านจะช่วยเหลือประชาชนขอท่านเสมอ
ท่านจะไม่เคยที่จะลืม ปวงชนของท่าน
ท่านเป็น พระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ เป็นกษัตริย์นัก พัฒนา
ท่านมีโครงการต่างๆ มากมาย
เช่น โครงการ เศรษฐกิจพอเพียง โครงการ แก้มลิง

ท่านคือ พระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ ของ ปวงชนชาวไทยทุกคน

ขอทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

#30 By นศท.พิพัฒน์ พัวอุดมเจริญ (180.180.19.232) on 2010-02-20 14:01

สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยนั้น คือ

เป็นสถาบันที่อยู่คู่คนไทยมานาน ถ้าเกิดหายไปก็อาจเกิดการแตกแยกได้ และประเทศไทยคงหายไปจากแผนที่โลก การป้องกันประเทศไทยไม่ควรแบ่งพรรคแบ่งพวกกัน เพราะอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการแตกแยกได้

นศท. ณัฐพงศ์ แองรักเมน
สามเสนวิทยาลัย

1. ข้าพเจ้ารู้สึกว่าการที่เรามีสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นมีความสำคัญต่อสังคมไทยของเรายิ่งนัก ท่านคอยดูแลประชาชนหรือพวกเรานั้นเป็นอย่างดี ด้วยนี้เราจึงควรภูมิใจ ควรปิติยินดีที่ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นยิ่งนัก

2. การที่เราจะช่วยกันปกปักรักษาสถาบันพระมหากษัตรฺย์นั้นทำได้หลายวิธียิ่ง ซึ่งสิ่งๆหนึ่งที่ทำได้ง่ายๆคือการทำความดีเพื่อในหลวงหรือสถาบันพระมหากษัตริย์

นศท. ฐิติวุฒิ นันทิภาคย์หิรัญ
สามเสนวิทยาลัย

1. สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่สำคัญมาก เพราะพระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์ได้ทรงงานตลอดไม่ย่อท้อ ประชาชนทุกคนจึงยกย่องและเคารพรักพระองค์ มีโคงรการมากกว่า 30,000 โครงการที่พระองค์ได้ทรงดำริเพื่อที่ตะให้ประชาชนของพระองค์อยู่ดีกินดี ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งต่อประชาชนชาวไทย

2. เมื่อมีใครคิดไม่ดีกับสถาบันพระมหากษัตริย์ พวกเราทุกคนควรที่จะปกป้องไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือทางจิตใจก็ตาม ก็ไม่ควรที่จะดูหมิ่นและควรที่จะประนามเพื่อปกป้องต่อไป

นศท. อภิวัฒน์ รัตยานนท์
เทพศิรินทร์

1. เครารพและเทิดทูนเช่นเดียวกับประชาชนทุกคนในประเทศ เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่คู่กับประเทศไทยมาช้านาน และคนส่วนใหญ่ของสังคมก็ยังไม่พร้อมจะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงใดๆอัมีหลายสาเหตุปัจจัย เห็นได้จากหลายครั้งซึ่งความรู้ที่ไม่เท่าทันของคนในสังคมทำให้เกดปัญหาภายในบ้านเมือง ก็ต้องพึ่งพระบารมีมาแก้ไขซึ่งไม่ถูกต้องนัก

2. สำหรับคนๆหนึ่งก็คงไม่ทำเพียงแค่นำความรู้ที่มีถ่ายทอดแก่บุคคลอื่นเพื่อให้เกิดความเขาใจที่ถูกต้อง และหากเกิดความเข้าใจที่ผิดก็จำต้องพูดคุยกันด้วยเหตุผล เพราะการที่มีความรู้ความสามรถ ความเข้าใจ ความสามัคคีกันแล้ว จะเป็นภูมิคุ้มกันที่ยั่งยืนของคนในสังคม

นศท. สิรวิชญ์ ผลึกมลฑล
เทพศิรินทร์

1. รู้สึกดีใจที่ประเทศไทยยังคงรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ได้ เพราะพระมหากษัตริย์ของไทยทุกพระองค์ทรงงานหนักเพื่อรักษาและพัฒนาชาติมาดดยตลอด

2. ปฏิบัติตนเป็นคนดี ปฏิบัติตามกฎหมาย ร่วมกันพัฒนาประเทศ สนับสนุนโครงการในพระราชดำริ และมีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์

นศท. อรรถกร พุธวัฒนะ
เทพศิรินทร์

ข้าพเจ้ามีความคิดเห็นว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่เป็นสิ่งสำคัญมากเพราะเป็นศูนย์รวมใจของคนทั้งชาติ เมื่อเกิดภัยพิบัติหรือสงครามต่างๆ สถาบันพระมหากษัตริย์ก็เสริมสร้างกำลังใจแก่ประชาชน

ข้าพเจ้าจะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกวิถีทางที่ทำได้ เพื่อให้กษัตริย์อยู่กับประชาชนไปอีกนาน

นศท. อาชานัย จันทร์คุ้ม
เทพศิรินทร์

เป็นสถาบันที่สูงสุดของประเทศไทย ท่านเป็นกษัตริย์ของปวงชนอย่างท้จริง ไม่เป็นเพียงสถาบันเพราะพระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยกว่าประชาชนทุกคน

ข้าพเจ้าจะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ จะไม่ยอมให้ใครมาดูหมิ่นได้ ชีวิตของข้าพเจ้าสละให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นศท. กฤษฏิ์ ตุลวรรชนะ
สามเสนวิทยาลัย

ความประทับใจในพระบาทวมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ประทับใจในหลวงที่ทำทุกอย่างเพื่อให้ประเทศของท่าน ประชาชนของท่านเป็นสุข ท่านเสด็จไปทุกหย่อมยากของประเทศนี้ ท่านสละหยาดเงื่อแรงกายกว่า 60 ปี เพื่อดูแลปวงชนอย่างไม่มีที่ติ ไม่มีใครไม่รักท่าน

นศท. เชาวรัตน์ ศศิวิไลส์

ความประทับใจที่มีต่อในหลวง

ผมนั้นถึงจะไม่เคยเจอตรงๆกับในหลวงแต่ผมก็รู้ว่าท่านเสียสละให้ประชาชนตาดำๆอย่างผมมาก ทำให้ผมมีความประทับใจต่อในหลวงเรื่องความเสียสละ เวลาส่วนตัวเพื่อส่วนรวม ท่านเสียสละเป็นอย่างมกทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดี ผมดีใจที่ได้เกิดเป็นคนไทยเพราะมีพระราชาที่ยอมสียสละแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนเป็นอันดับ 1 ท่านช่างมีน้ำใจเป็นอันมาก

นศท. กรวัฒน์ เสรีกุล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็ยบุคคลที่ประชาชนทุกคนควรยึดถือเป็แบบอย่างทั้งในด้านความพอเพียง วิริยะ อุตสาหะ และพระปรีชาสามารถในทุกๆด้าน จึงันบว่าเป็นโชคดีของคนไทยทุกคน ที่ได้เกิดมาภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระองค์ท่าน

นศท. จีรายุทธ แซ่อึ้ง
โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ

ความประทับใจที่ข้าพเจ้ามีต่อพระบาทสมเด็พระเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงเสียสละเพื่อราษฎรต่างๆมากมาย ทรงตรากตรำทรงงานหนักเพื่อประชาชน แบะยัวมีโครงการต่างๆอีกมากมาย เช่น โครงการฝนหลวง ฯลฯ

นศท. เจษฎา หอมละออ
โรงเรียนสาธิตวัดพระศรีฯ

เรื่องที่ประทับใจพระเจ้าอยู่หัว

จะมีใครรู้บ้างว่า ในหลวงของเราได้ตั้งโครงการในพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการ ผมซึ่งได้มีโอกาสเข้าฝึกอบรมที่เข้าชนไก่ จึงได้รับความรู้เกี่นวกับพระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาเพื่อให้ปวงชนชาวไทยได้มีความสุข

นศท. นวชล สุวรณทั้งสกุล
หอวังนนทบุรี

เรื่องที่ข้าพเจ้าประทับใจในในหลวงคือ ความมานะอุตสาหะ การไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคไม่ว่าจะลำบากแคไหน

นศท. สาริช ฐิดานันทบุตร
หอวังนนทบุรี

ประทับใจในเรื่องที่ท่านทรงเป็นแบบอย่างในความพอเพียง พอประมาณ ท่านทรงคิดหาแนวทางประหยัดทรัพยากร พลังงาน เพื่อช่วยประชาชนของท่าน

นศท. สุทธิพงษ์ ศรีน้อย
หอวังนนทบุรี

พระบาาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าคำใดจะอธิบาย ทรงทำเพื่อประชาชนมากมายหลายสิ่งและยาวนานมากว่า 60 ปี ทรงเป็นพ่อของประเทศไทยอย่างแท้จริง