พระราชกรณียกิจด้านศาสนา

พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในการเปิดพระราชพิธีเนื่องในวโรกาสต่างๆอาทิเช่น พระราชพิธีบำเพ็ญการกุศล ทรงสนับสนุนให้มีการสร้างศาสนสถาน อีกทั้งยังทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกของทุกศาสนา ไม่ใช่เฉพาะแต่ศาสนาที่พระองค์ทรงนับถือ เนื่องจากทุกศาสนาต่างสอนให้คนเป็นคนดี

Comment

Comment:

Tweet

ขอให้ท่านมีสุขภาพดี เพราะท่านเหนื่อยมามากแล้ว

#49 By นศท.ชยานินทร์ (125.27.201.23) on 2010-02-23 15:47

ในหลวงท่าน เปรียบเหมือน พ่อ คนที่ 2
ของปวงชนชาวไทยทุกคน ท่านจะช่วยเหลือประชาชนขอท่านเสมอ
ท่านจะไม่เคยที่จะลืม ปวงชนของท่าน
ท่านเป็น พระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ เป็นกษัตริย์นัก พัฒนา
ท่านมีโครงการต่างๆ มากมาย
เช่น โครงการ เศรษฐกิจพอเพียง โครงการ แก้มลิง

ท่านคือ พระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ ของ ปวงชนชาวไทยทุกคน

ขอทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

#48 By นศท.พิพัฒน์ พัวอุดมเจริญ (180.180.19.232) on 2010-02-20 14:04

บทความประทับใจ (พ่อหลวงไทย)
พ่อหลวงไทยเราท่านทรงเหนื่อยตั้งแต่เยาวัย เพื่อปวงประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่าถึงท่านจะเหนื่อยเพียงใด
แต่ท่านไม่เคยแสดงความเหนื่อยล้าให้ปวงชนเห็นท่านทรง ดั่งดวงหฤทัยของไทยทั้งปวง
ดวงหฤทัยพ่อหลวงดั่งแสงแก้ว ทรงส่องแสงสว่างไปทั้งปวงชนทั่วล่า
นศท. เอกสิทธิ์ วงศ์ใหญ่ กองร้อย2 หมู่5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ลูกไก่เดินได้เพราะมีแม่ไก่เดินให้ดู สอนหาอาหาร สอนการใช้ชีวติให้อยู่รอดโตเป็นไก่ตัวโตที่พร้อม
ที่จะขึ้นได้ด้วงลำแข็งของตัวเอง
ข้าพเจ้ามีความภาคภูมิใจอย่างสุดซึ้ง ที่มีพ่อหลวงคอยสอนการดำรงชีวติให้มีความสุข อาศัยพึ่งพากันและกัน เกิดความรัก สามัคคี ในสถาบันครอบครัว จนถึงสถาบันที่ใหญ่กว่า เพราะมีแบบอย่างที่ดี คอยดูแลทุกข์สุขของราษฎร ภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย ข้าพเจ้าจะหมั่นทำความดี คิดดี พูดดี กับทุกๆคน กตัญญูกับ พ่อแม่ ครูอาจารย์ และผู้มีพระคุณ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นศท. วุฒิชัย โนนสาธุ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผมดีใจที่เกิดเป็นคนไทย และอยู่ในประเทศไทย และมีพ่อหลวงเป็นพ่อหลวงของคนไทย ผมภูมใจครับ แล้วผมจะทำความดี ตอบแทนคุณแผ่นดินแล้วจะช่วย พ่อหลวง และเจ้าหน้าที่ ตำรวจ ทหาร ปราบปรามยาเสพติด แล้วจะเป็นคนดี ของประเทศชายต่อไป แล้วจะสอน น้องๆ ให้เป็นคนดีตลอดไป ผมรักพ่อหลวงครับ
นศท. วิชาญ โพธิ์งาม
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

จะมีพระมหากษัตริย์องค์ในโลกที่ทรงยอมตรากตรำ พระวรกาย ทรงงานอย่างหนัก เสด็จทั่วทุกถิ่นฐาน เพื่อต้องการทราบความทุกข์ยากของ ประชาราษฎ์ด้วยพระเนตร พระกรรณของพระองค์เอง เหนือกว่าองค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่แล้ว ข้าพเจ้ายังเล็งเห็นเลยว่าจะมีใครทำอย่างพระองค์ได้
นับเป็นบุญของคนไทยอย่างยิ่งที่มีพ่ออย่างพระองค์
นศท. เอกพันธ์ บุญอ้อย
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

พ่อหลวงคำนี้เป็นคำที่คนไทยพร้อมใจกันสรรเสริญท่านเป็นผู้มีพระคุณแก่ประเทศไทยอย่างล้นพ้น ท่านทรงเป็นผู้ที่มี ความปราดเปรื่องทั้งในด้านการกีฬาและทรางปราดเปรื่องในด้านการงานที่ยากจะหาใครหรือ กษัตริย์องค์ใด เทียบได้ ความประทับใจที่มีต่อพระองค์ท่านนั้นยากที่จะหาอะไรเปรียบหรือบรรณยายได้ แต่อยากจะบอกจากใจคนไทยทั้งประเทศว่า ท่านอยู่ในหัวใจ 60 ล้านคนไทยทั้งชาติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นศท. รัฐชนินท์ ปานะพงค์ไปกรณ์
กองร้อย ที่ 2 (เสือดำ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กระผมดีใจที่ได้เกิดเป็นคนไทย และ มีพระประมุขของประเทศ คือ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ หรือ
พ่อหลวงของคนไทย พระองค์ทรงเป็นพ่อของคนทั้งประเทศที่ได้สร้างทางแห่งความสำเร็จ ไว้ให้ลูกๆทั้งประเทศไทย
ได้เจริญรอยตามพระองค์
นศท. สกลนคร แดงพยนก์
ม. ศิลปากรฯ พระราชวังสนามจันทร์

"ข้าพเจ้ามีความภาคภูมิใจ เป็นอย่างยิ่งที่เกิดมาบนผืนแผ่นดินไทย บนผืนแผ่นดินที่มีองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นประมุข ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พระองค์ทรงงานหนัก ข้าพเจ้ารักพระเจ้าอยู่หัวฯ รักในความเป็นไทย ขอให้พระองค์ ทรงพระเจริญ "
นศท. วัชระ โตเครือดี ปี4
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ในหลวงเป็นของแผ่นดิน เป็นพระผู้วิเศษที่ คนไทยทุกคน รัก เคารพ ทั้งนั้น เช่น พระราชกรณียกิจต่างๆ เช่น
เศรษฐกิจ พอเพียง ทำให้คนไทย รู้จักพอเพียง ทั้งการใช้ชีวิต อย่างพอเพียง ทำให้อยู่อย่างมีคุณค่า รู้จักใช้ รู้จักเก็บ อย่างมีประสิทธิภาพ
นศท. ลาภวัฒน์ จึงชัยนันพ์
ร.ร. สวนกุหลาบ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความมุมานะอดทน ไม่ลำบากหรือย่อท้อต่ออุปสรรค์ ที่อยู่ข้างหน้า ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอย่างไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อย ทรงห่วงใยราษฎรมากกว่าตัวพระองค์เอง
นศท. ธีร์ธรัช ตระกูลวิไลวรรณ
โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย

ประทับใจเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้เป็นแนวทางการใช้ชีวติของประชาชนทุกคนไม่ว่าจะฐานะไหน
นศท. ธีรนัฐ หิรัญยไพศาลสกุล
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ประทับใจที่ท่านเป็นคนที่สมถะเป็นอย่างมาก ทรงมีความ เป็นห่วงผู้ที่ลำบาก ทำให้ผมประทับใจมากที่มี
พระมหากษัตริย์ที่มีความพยามในการช่วยเหลือ ผู้อื่น และยังทรงมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาต่างๆจึงทำให้ผมประทับใจ
นศท. ธิติวัฒน์ สมิทธิปรีชาวงษ์
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

สิ่งที่ประทับใจคือ ท่านทำเช่นไรให้ราษฎรไม่ว่าจะในกรุงเทพหรือในชนบท เคารพและรักท่านได้มากขนาดนี้
ท่านทำงานหนักมาตลอดหลายสิบปี และท่านเสร็จไปประกอบพระราชกรณียกิจเอง ไม่ว่าที่แห่งนั้นจะห่างไกลเพียงใด
นศท. อธิวัฒน์ ชาตินันทน์ ปี 2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ผมประทับใจที่ท่านเป็นถึง พระมหากษัตริย์ แต่กลับลงมา ลำบากมา ช่วยเหลือ ดูแลประชาชน ทำให้ประเทศชาติเราเจริญรุ่งเรืองขึ้น
นศท. ปรีญาณ ผู้อุตส่าห์
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ผมประทับใจองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในเรื่องความกตัญญูของท่านที่มีต่อ สมเด็จย่า ถึงแม้ว่าท่านจะเป็นถึงพระราชา แต่ท่านก็ยังคอยปรนนิบัติ เสด็จแม่ของพระองค์ โดยไม่ยอมให้ผู้ที่คอยรับใช้ทำ

#47 By นศท.อภิศักดิ์ กันภัย (180.180.19.232) on 2010-02-20 13:56

ประทับใจที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสละเวลาทั้งชีวิตของพระองค์ท่านเพื่อประชาชนชาวไทยทุกคน

#46 By นศท.ธนกร จตุรสุวรรณ (125.27.193.135) on 2010-02-17 15:19

ประทับใจเรื่องการที่พระองค์นั้นเป้นผู้คิดพัฒนาในด้านต่างๆ อาทิเช่น การเกษตร การดูแลประเทศ ฯลฯ ซึ่งทำให้ประสกนิกรชาวไทยพบแต่ความสุขความสบาย โดยที่ท่านมิได้เหน็ดเหนื่อย เพราะพระองค์ทรงคิดอยู่เสมอว่าการที่ประสกนิกรมีความสุขคือความสุขของท่านเช่นกัน

#45 By นศท.อินทัช หงส์รัตนวิจิตร (125.27.193.135) on 2010-02-17 15:19

ประทับใจในความรักที่บริสุทธิ์ของพระองค์ที่ทรงมีเมตตาต่อปวงชนชาวไทยที่ไม่ใช่ญาติหรือมิตรสหายของพระองค์ แต่พระองค์ก็ยังคงเสียสละและทุ่เทให้ประชาชนชาวไทยทุกคนอย่างไม่ลังเล ตอบแทนและหวังดี ดังเช่น ความรักมักมีนิยามในตนเอง

#44 By นศท.ธารินทร์ (125.27.193.135) on 2010-02-17 15:18

ประทับใจที่ทรงทำงานและเสด็จพระราชกรณียกิจทุกวันโดยไม่เคยบ่น หรือเหนื่อยอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่แห่งหนใดในประเทศ ท่านนำเสด็จไปเพื่อเป็นการเข้าไปพัฒนาคนในประเทศให้มีความสุข มีอาชีพ การงาน มีชีวิตที่ดีครับ

#43 By นศท.ณัฐพล ยิ่ยงยง (125.27.193.135) on 2010-02-17 15:18

ประทับใจพระองค์ในเรื่องของการสละเวลา การทุ่มเทพระวรกาย รวมไปถึงความไม่ถือพระองค์ อันเป็นคุณสมบัติที่พบได้ยากในพระราชวงศ์ต่างชาติ และเป้นการบำเพ็ญพระองค์ตามหลักทศพิธราชธรรมด้วย

#42 By นศท.ฐิติกร กิตติบุญญา (125.27.193.135) on 2010-02-17 15:18

ผมประทับใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวในเรื่องที่ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ห่วงใยประชาชนชาวไทยในทุกระดับตั้งแต่ระดับรากหญ้าและระดับอื่นๆโดยไม่แบ่งแยกชนชั้น

#41 By นศท.ชาคริต คุณศรีรักษ์สกุล (125.27.193.135) on 2010-02-17 15:18


ข้าพเจ้าประทับใจในผลงานเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมีฐานะที่จะดูแลตัวเองได้ รัฐบาลต้องใช้งบประมาณจำนวนมากมาช่วยเหลือ เนื่องจากพวกเขาสามารถดูแลตัวเองได้ทำให้ประเทศชาติพัฒนาไปเป็นขั้นๆ

#40 By นศท.ชาติศิริ สันตรางพาตปรัช (125.27.193.135) on 2010-02-17 15:18

ประทับใจที่พระองค์ทรงดำเนินชีวิตให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน ตลอดจนทรงแก้ปัญหานานานีบประการแก่กาษฎรที่เดือดร้อนอย่างสุดความสามารถเพื่อขจัดความทุกข์ร้อนที่มีบนผืนแผ่นดินไทยให้หมดไป

#39 By นศท.นพรุจ ยุทธนา (125.27.193.135) on 2010-02-17 15:17

ประทับใจที่องค์ท่าน ได้ทรงงานหนัก โดยมีเคยเหน็ดเหนื่อยพระวรกาย
ทรงเสด็จเยี่ยมเยียนอาณาประชาราษฎร์ ชาวไทย ทั่ว ออก ตก เหนือ ใต้ ทั้งประเทศ แม้ว่า สถานที่ที่พระองค์เสด็จไป จะยากลำบากเพียงใดก็ตาม ท่านก็ทรงคอยเยี่ยมเยียนประชาชนชาวไทย เปรียบได้กับที่ นศท. จะต้องทำงาหนนักเพื่อปกป้องประเทศไทยของเรา อย่างเต็มความสามารถ

#38 By นศท.อภิทัศน์ เตชาพลาเลิศ (125.27.193.135) on 2010-02-17 15:17

ผมคิดว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นจุดสูงสุดของประเทศ เป็นสถาบันที่ควรเคารพนับถือและสืบสานเจตนารมย์ต่างๆซึ่งไม่ควรมีใครไปละลานหรือ
เปลี่ยนแปลงระบบนี้เพราะมีแต่จะทำให้ประเทศย่ำแย่ลงเนื่องในปัจจุบันสถาบันกษัตริย์มีน้อยมาก เพราะฉะนั้นควรร่วมมือกันปกป้องไม่ให้พวดคนชั่วมา
ทำลายระบบนี้ เพราะมีแต่จะทำให้ประเทศแตกแยก หมดความสามัคคี ผลสุดท้ายคนไทยจะไม่มีแผ่นดินอาศัยอยุ่ เรา รัก ในหลวง

#37 By นศท.ธวัชชัย นราพันธ์ (125.27.193.135) on 2010-02-17 15:16

สถาบันพระมหากษัตริย์คือสถาบันที่มีความสำคัญที่สุดของชาติ ที่ชาติไทยดำรงเป็นชาติไทยได้ในปัจจุบันก็เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเราควรรักและเชิดชูสถาบันแห่งนี้ไว้มิให้ใครมาเหยียดหยามดูหมิ่นหรือทำลายลงไป เราจะปกป้องสถาบันอันทรงเกียรติ์แห่งนี้ไว้ด้วยชีวิตของพวกเรา เรา รัก พระเจ้าอยู่หัว

#36 By นศท.ธิติสวรรค์ โสเชื้อ (125.27.193.135) on 2010-02-17 15:16

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมใจของปวงชนชาวไทย และผมจะปกป้องในแบบที่ทำให้คนที่เรารู้จักรู้ถึงความดีของสถาบัน และจะทำให้ทุกคนทำดีและเคารพรักตลอดไป

#35 By นศท.ณัฐฐินันท์ พัฒนกูล (125.27.193.135) on 2010-02-17 15:14

คิดว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่ดีในทุกๆเรื่อง และจะทำทุกอย่างเพื่อให้มีสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ต่อไป

#34 By นศท.ชารีฟ เช็ค (125.27.193.135) on 2010-02-17 15:14

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่สูงส่งและไม่ควรจะดูถูก และผมจะปกป้องไม่ให้มีใครมาดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์

#33 By นศท.ธินวุฒิ เป็นสุข (125.27.193.135) on 2010-02-17 15:13

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่ควรเทิดทูนไว้เหนือเกล้า ไม่ควรที่จะล่วงละเมิด
สำหรับการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์เราในฐานะคนไทยคนหนึ่ง มีส่วนที่จะช่วยกันปกป้อง ป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยใช้สิทธิของแต่ละคนในการแสดงความอ่านตามอำนาจอธิปไตย ในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

#32 By นศท.นนทวันันท์ อินทรีกวบ (125.27.193.135) on 2010-02-17 15:12

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่คนไทยทุกคนมีความจงรักภักดีและเทิดทูนให้เป้นที่ยึดเหนี่ยวของจิตใจ จะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และไม่ดูหมิ่นองค์พระมหากษัตริย์

#31 By นศท.ดอลืล หลงชิ (125.27.193.135) on 2010-02-17 15:11

มีการดูแลประเทศอย่างดีเยี่ยม ประชาชนรักพระมหากษัตริย์ และผมจะปกป้