พระราชกรณียกิจด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

The king and foreign.jpeg
King thai and king japan.jpeg

ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๐๒ ถึง ๒๕๑๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆ ทั้งในทวีปเอเชีย ยุโรป และอเมริกาเหนือ รวม ๒๗ ประเทศ เพื่อเป็นการเจริญพระราชไมตรีกับบรรดามิตรประเทศเหล่านั้นให้มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และเพื่อนำความปรารถนาดีของประชาชนชาวไทยไปมอบให้กับประชาชนในประเทศต่างๆ โดยรายชื่อประเทศต่างๆ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเยือน มีตามลำดับดังนี้

 • ประเทศเวียดนามใต้ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๒
 • สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๓
 • สหภาพพม่า ระหว่างวันที่ ๒ - ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๓
 • สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ ๑๔ มิถุนายน - ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๓
 • ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๓
 • สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม - ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๓
 • สาธารณรัฐโปรตุเกส ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๓
 • ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๓
 • ประเทศเดนมาร์ก ระหว่างวันที่ ๖ - ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๓
 • ประเทศนอร์เวย์ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๓
 • ประเทศสวีเดน ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๓
 • สาธารณรัฐอิตาลี ระหว่างวันที่ ๒๘ กันยายน - ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๓
 • นครรัฐวาติกัน เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๓
 • ประเทศเบลเยียม ระหว่างวันที่ ๔ - ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๓
 • สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๓
 • ประเทศลักเซมเบิร์ก ระหว่างวันที่ ๑๗ ตุลาคม - ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๓
 • ประเทศเนเธอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๓
 • ประเทศสเปน ระหว่างวันที่ ๓ - ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๓
 • สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๕
 • สหพันธรัฐมลายา ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๕
 • ประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๕
 • ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ ๒๖ สิงหาคม - ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๕
 • ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๒๗ พฤษภาคม - ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๖
 • สาธารณรัฐจีน ระหว่างวันที่ ๕ - ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๖
 • สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๖
 • สาธารณรัฐออสเตรีย ระหว่างวันที่ ๒๙ กันยายน - ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๗
 • สาธารณรัฐเยอรมัน ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ (เป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งที่สอง)
 • สาธารณรัฐออสเตรีย ระหว่างวันที่ ๒๙ กันยายน - ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ (เป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งที่สอง)
 • ประเทศอิหร่าน ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๐
 • สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ ๖ มิถุนายน - ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๐ (เป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งที่สอง)
 • ประเทศแคนาดา ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๐

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็มิได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอีก เพราะทรงเห็นว่าพระราชภารกิจภายในประเทศนั้นมีมากมาย อย่างไรก็ตาม หากประมุขหรือรัฐบาลของประเทศใดกราบบังคมทูลเชิญให้เสด็จฯ ไปเยี่ยมเยือน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชโอรส หรือพระราชธิดา เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ เพื่อเจริญสัมพันธไมตรี รวมทั้งเพื่อทอดพระเนตรวิทยาการ และศิลปวัฒนธรรมของชาตินั้นๆ

จนกระทั่งวันที่ ๘ - ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศลาว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ซึ่งนับเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอีกครั้ง หลังจากที่ว่างเว้นมาเป็นเวลานานกว่า ๓๐ ปี

พระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้น รวมไปถึงการเสด็จพระราชดำเนินออกให้การต้อนรับราชอาคันตุกะจากประเทศต่างๆ ที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย ทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้บรรดาทูตานุทูตเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสาส์นตราตั้งในการเข้ามารับตำแหน่งในประเทศไทย และถวายบังคมทูลลาเมื่อครบวาระอีกด้วย

Comment

Comment:

Tweet

ในหลวงของเราทรงมีพระปรีชาสามารถในการแก้ปัญหาภัยแล้งจึงได้คิดและจัดทำโครงการฝนหลวง
เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งให้แก่เกษตรกรชาวไทย เป็นโครงการที่ผมประทับใจมากเพราะฝนหลวงช่วยให้
หมู่บ้านผมมีน้ำใช้ตลอดทั้งปีเพื่อทำการเกษตรได้ทุกฤดู

#233 By (125.27.197.119) on 2010-02-24 09:00

ก็ได้นะเพราะทำให้เราได้รู้เรื่องในชาติเรา และสถาบันยังฝึกให้เรามีระเบียบวินัย ความอดทน และเพิ่มทักษะของเรา
ท่านจะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างไร เราจะทำตัวให้ดีๆ และจะทำประโยชน์ให้มากที่สุด

#232 By (125.27.197.119) on 2010-02-24 08:56

โครงการฝนหลวง
รู้สึกประทับใจพระองค์ ที่ช่วยเหลือเกษตรกรด้วยความรู้ความเพียรของท่านในการคิดค้นแนวคิดการทำฝน
ทำให้ผสกนิกรชาวไทยสามารถดำรงชีวิตต่อไปได้ ควรเอาเป็นแบบอย่างอย่างยิ่ง

#231 By (125.27.197.119) on 2010-02-24 08:48

1.สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันสูงสุดของประเทศไทย เป็นสถาบันที่ใครจะละเมิดไม่ได้ เป็นสถาบันที่เป็นศูนย์รวมของคนไทยทั้งชาติ คนไทยทุกคน เคารพสถาบันพระมหากษัตริย
2.วิธีที่จะป้องกันสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นคือ การเป็นคนไทยที่ดี มีวินัย มีความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่ของตนเอง และทุกคนช่วยกันเชิดชู พระบารมีของพระมหากษัตริย์สถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันพระมหากษัตริย์ก็จะมั่นคง

#230 By DekDee (125.27.199.120) on 2010-02-24 08:20

ขอให้ในหลวงหายจากอาการประชวรขอให้ท่านอายุยืนนาน คู่กับประชาชนชนชาวไทยไปนานๆ

#229 By นศท.ชยานินทร์ (125.27.201.23) on 2010-02-23 15:46

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

#228 By respect (125.27.200.59) on 2010-02-23 13:51

ท่านเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่น ท่านเป็นผู้มีความมานะ ท่านเป็นผู้ที่ให้กำลังใจ ท่านเป็นผู้ที่ให้พื้นที่อาศัย
ท่านคือผู้ที่ให้ทุกอย่าง(สุดท้ายแล้วท่านเรียบเสมือนพ่อ ของแผ่นดิน)

#227 By respect (125.27.200.59) on 2010-02-23 13:51

ในหลวงท่านทรงช่วยเหลือประชาชนนานับประการบำรุงทุกข์บำรุงสุข ประชากรไม่ว่าจะอยู่ที่แห่งไหน
ท่านก็ทรงไปถึงที่และท่านก็ไม่ทรงเหน็ดเหนื่อย ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

#226 By respect (125.27.200.59) on 2010-02-23 13:49

พระองค์ทรงงานต่างๆเพื่อปวงชนชาวไทยโดยไม่เหน็ดเหนื่อย
โดยเฉพาะโครงการแก้มลิง หรือเศรษฐกิจพอเพียงจึงทำให้ปวงชนชาวไทย
ไม่เดือดร้อน

#225 By respect (125.27.200.59) on 2010-02-23 13:49

ข้าพเจ้าภูมิใจที่มีในหลวงที่ทรงงานเก่ง และรักประชาชนมากที่สุดในโลกนี้แล้ว

#224 By respect (125.27.200.59) on 2010-02-23 13:48

ใน คือ ข้างใน หลวง คือ ใจ ในหลวงก็คือในใจของเรานั่นเอง
ดังนั้นบอกใด้เลยว่า ท่านในหลวงคืดศูนย์รวมของไทยทั้งประเทศ
ท่านเป็นตัวอย่างที่ดีของไทยทุกคน
คนไทยทุกคนจึงรักท่านมาก ผมก็อยากให้คนไทยรักกันเพื่อ
ให้ในหลวงของเราสบายใจ สุขใจ
ทรงพระเจริญ

#223 By pate33 (125.27.200.59) on 2010-02-23 13:47

ทรงมีความปรีชาสามารถในทุกเรื่อง
ท่านทรงงานโดยมิรู้จักเหน็ดเหนื่อย
เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนชาวไทย

#222 By pante33 (125.27.200.59) on 2010-02-23 13:46

เรา รัก ในหลวง

#221 By pante33 (125.27.200.59) on 2010-02-23 13:45

ขอให้พระองค์มีพระชนม์มายุที่ดี
ทรงพระเจริญ

#220 By pante33 (125.27.200.59) on 2010-02-23 13:44

ท่านทรงเหนื่อยเพื่อพวกเรา ท่านทรงทุ่มเทเพื่อให้ประชาชนสบาย
ผมรักในหลวงครับ ผมจะเป็นคนดีเพื่อตอบเเทนสิ่งที่ท่านให้มา

#219 By pante33 (125.27.200.59) on 2010-02-23 13:43

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

#218 By pante33 (125.27.200.59) on 2010-02-23 13:42

Long Live The King
รักชาตฺ ศาสนา พระมหากษัตริย์
I Love You

#217 By pante33 (125.27.200.59) on 2010-02-23 13:42

พระองค์ท่านเป็นผู้เสียสละในประเทศ พระองค์ท่านเป็นคนที่คนไทยรักมากที่สุดในประเทศ
พระองค์ท่านเป็นผู้คิดค้นวิธีต่างๆที่ช่วยประชาชน ขอให้พระองค์ทรงพระเจรญ

#216 By pante33 (125.27.200.59) on 2010-02-23 13:40

จะมีใครในโลกนี้ที่โชคดีเท่าคนไทย?
จะมีชาติใดในโลกนี้ที่โชคดีเท่าชาติไทย?
โชคดี ที่ได้เกิดในแผ่นดินไทยผืนนี้ ที่บรรพบุรุษได้เสียเลือดเนื้อด้วยใจอันอาจองค์ หาญกล้า เพื่อปกป้องชาติไว้ เพื่อลูกหลานอย่างพวกเรา
โชคดี ที่มีพืชพรรณธัญหารที่อุดมสมบูรณ์หล่อเลี้ยงทุกคนให้มีอยู่มีกินเผื่อแผ่กัน โชคดียิ่งกว่านั้น เพราะมีพระมหากษัตริย์ที่เป็นยิ่งกว่ารพะมหากษัตริย์ พระองค์ทรงเป็นทุกอย่างให้ประชาชนเป็นพ่อที่ปกป้อง ดูแล คุ้มครองลูกๆของท่าน

#215 By นศท.กำพล ไพรัชเวชภัณฑ์ (125.27.200.59) on 2010-02-23 13:40

ในหลวงท่านทรงช่วยเหลือประชาชนนานับประการบำรุงทุกข์บำรุงสุข ประชากรไม่ว่าจะอยู่ที่แห่งไหน
ท่านก็ทรงไปถึงที่และท่านก็ไม่ทรงเหน็ดเหนื่อย ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

#214 By pante33 (125.27.200.59) on 2010-02-23 13:40

พระองค์ทรงงานต่างๆเพื่อปวงชนชาวไทยโดยไม่เหน็ดเหนื่อย
โดยเฉพาะโครงการแก้มลิง หรือเศรษฐกิจพอเพียงจึงทำให้ปวงชนชาวไทย
ไม่เดือดร้อน

#213 By pante33 (125.27.200.59) on 2010-02-23 13:39

ข้าพเจ้าภูมิใจที่ได้มีพระเจ้าอยู่หัว แบบที่ไม่มีเหมือนใครในโลก
ท่านเป็นที่รักของประชาชนชาวไทยทุกคน ขอให้ท่านมีอายุ
ยิ่งยืนนาน ไปเทอญ

#212 By pante33 (125.27.200.59) on 2010-02-23 13:38

จากที่ได้เห็นมาท่านในหลวงของเราทรงรับแบกภาระให้กับประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ ที่ท่านยอมลำบาก เพื่อแผ่นดินไทย ให้คนไทยทั้งประเทศ ท่านทำได้เราในหน้าที่นักศึกษาวิชาทหารก็ต้องทำให้ได้เหมือนท่าน

#211 By papa (125.27.200.59) on 2010-02-23 13:31

พ่อของแผ่นดิน "ถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าจะทิ้งประชาชนได้อย่างไร" คำพูดสิ้นคำนี้ข้าพเจ้าได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆแล้ว ตอนที่ดูโทรทัศน์ทำให้ข้าพเจ้า เกิดความปลื้มปิติยินดี ในใจข้าพเจ้ามีแต่ความสุขและความหวัง เป็นกำลังใจให้ข้าพเจ้าสู้ต่อไป เมื่อใดที่เกิดความเหนื่อยล้าหนักใจก็จะนั่งดูรูปแล้วกราบรูปหนึ่งบนฝาหนัง แม้รูปนั้นจะเก่าไปบ้าง ข้าพเจ้ากราบไว้ทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นในหนังสือ บ้านจะมีรูปในหลวงท่านอยู่ตลอด เพื่อระลึกถึงให้ทำความดี

#210 By papa (125.27.200.59) on 2010-02-23 13:30

ความรู้สึก “ทำไมเราถึงรักในหลวง”
เพราะในหลวงเป็นที่พึ่งทางใจ ท่านสามารถรวมใจคนไทยทั้งประเทศเป็นอันหนึ่งอันเดียว ท่านทรงช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนทั่วประเทศ ท่านทรงเหน็ดเหนื่อยจากการแก้ไขปัญหาทุกสิ่งทุกอย่าง แต่ท่านไม่เคยบ่นไม่เคยท้อ ท่านทุ่มเทพระวรกายของท่านให้กับแผ่นดินและพสกนิกรชาวไทย ท่านทรงเป็นแบบอย่างที่ดีที่ควรนำไปปฏิบัติและปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างสมบูรณ์

#209 By (125.27.200.59) on 2010-02-23 13:30

เมื่อกระผมได้รับฟังการบรรยายพิเศษ ทำให้ผมได้ทราบว่าในหลวงท่านห่วงใยราษฎรในประเทศมากกว่าตัวท่าน โดยที่จริงแล้วท่านจะอยู่อย่างสบายๆก็ได้ แต่ท่านยอมอยู่ใน ทศพิดราชธรรม ท่านปฏิบัติเยี่ยงประชาชนคนหนึ่งในประเทศ มีสิทธิเท่ากับประชาชน และท่านยังทรงงานมากกว่าประชาชนหลายเท่าซึ่งไม่มีประเทศใดทำมาก่อน เมื่อข้าพเจ้าได้ทราบเรื่องของพระองค์มากขึ้นทำให้ ข้าพเจ้าทรงรัก และห่วงใยท่านมากกว่าเดิมความรู้สึกรักท่านมันเอ่อล้นมาก และอยากให้ท่านอยู่คู่กับประเทศไทยตลอดไป

#208 By pan33 (125.27.200.59) on 2010-02-23 13:29

ข้าพเจ้าภูมิใจอย่างสุดซึ้งที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยคนหนึ่ง ที่มีพระมหากษัตริย์เปรียบเสมือนต้นโพธิ์ คอยให้ร่มเงา ดูแล ปกป้อง ประชาชน ยามที่ประชาชนตกทุกข์ได้ยาก และพระองค์ยังทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนา ที่คอยให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยตลอดมา ถึงแม้พระวรกายพระองค์ท่าน ต้องเหน็ดเหนื่อย แม้พระพลานามัยจะไม่แข็งแรง แต่พระมหากษัตริย์พระองค์นี้ ก็ไม่เคยทิ้งประชาชนของพระองค์ท่าน

#207 By (125.27.200.59) on 2010-02-23 13:28

ท่านทรงเป็นศูนย์รวมของประชาชนชาวไทย

#206 By Pan 33 (125.27.200.59) on 2010-02-23 13:25

พระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการบำรุงพุทธศาสนา พระองค์ทรงก่อตั้งกองทุนต่างๆมาบำรุงพุทธศาสนาและพระองค์ทรงปฎิบัติตามหลักธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระบรมครูบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างดีทรงมีความปราชญ์เปรื่องในธรรม และเป็นแบบอย่างให้ประชาชนของท่านเอาเป็นแบบอย่าง

#205 By 2532 (125.27.201.97) on 2010-02-23 09:24

พระราชกรณียกิจของในหลวงที่ประทับใจคือโครงการฝายชะลอน้ำเนื่องด้วยในหน้าแล้งพื้นที่ทางแถบอีสานจะแห้งแล้งไม่สามารถเพาะปลูกได้ ไม่มีน้ำดื่มน้ำใช้ สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน ท่านจึงทรงดำริโครงการฝายชะลอน้ำขึ้นเพื่อลดดักการไหลของน้ำให้ชะลอตัวลง เพื่อเป็นการกักเก็บน้ำในยามหน้าแล้ง

#204 By 65 (125.27.201.97) on 2010-02-23 09:23

โครงการฝนหลวงเพราะเมื่อมีฝนตกลงมาในพื้นมี่แห้งแล้งจะทำให้พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์เมื่อมีความอุดมสมบูรณ์ชาวบ้านก็จะมีน้ำไว้สำหรับปลูกข้าวหรือผลไม้ทำให้ชาวบ้านมีรายได้ มีความเจริญก้าวหน้า

#203 By 4556 (125.27.201.97) on 2010-02-23 09:22

พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ข้าพเจ้าประทับใจคือโครงการฝนหลวงเพราะเป็นโครงการที่ช่วยบุคคลได้ทั่วถึงทั้งในเมืองและชนบท ซึ่งการที่มีฝนนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งน้ำสร้างป่าสร้างผลผลิต และหล่อเลี้ยงชีวิตทุกคนข้าพเจ้าจึงประมับใจโครงการนี้ครับ

#202 By 987 (125.27.201.97) on 2010-02-23 09:21

โครงการฝนหลวงเพราะเมื่อมีฝนตกลงมาในพื้นมี่แห้งแล้งจะทำให้พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์เมื่อมีความอุดมสมบูรณ์ชาวบ้านก็จะมีน้ำไว้สำหรับปลูกข้าวหรือผลไม้ทำให้ชาวบ้านมีรายได้ มีความเจริญก้าวหน้า

#201 By 564564 (125.27.201.97) on 2010-02-23 09:20

ฝนหลวง พระราชกรณียกิจที่ชื่นชอบคือ ฝนหลวง ทำให้พื้นดินที่แห้งแล้งได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งเป็นความประทับใจเนื่องจากการที่พระองค์ใส่ไจในพสกนิกรและคิดค้นคว้าด้วยตนเอง

#200 By 8958 (125.27.201.97) on 2010-02-23 09:19

พระราชกรณียกิจที่ประทับใจ คือ กังหันน้ำชัยพัฒนา เพราะได้บำบัดน้ำเสียทำให้ประชาชนมากมายสามารถใช้น้ำที่สะอาดบริสุทธิ์ได้

#199 By 55 (125.27.201.97) on 2010-02-23 09:19

ผมประทับใจพระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านการดนตรี ท่านทรงเป็นนักดนตรีที่เก่งมาก ผมประทับใจในการเป่าแซกโซโฟนของท่าน

#198 By 456 (125.27.201.97) on 2010-02-23 09:18

โครงการที่ประทับใจ
โครงการฝนหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยราชฎรเกษตรแต่ว่าขาดแคลนน้ำพระองค์ทรงคิดค้นฝนหลวงเพื่อแก้ปัญหา

#197 By 8954 (125.27.201.97) on 2010-02-23 09:16

พระราชกรณีกิจที่ประทับใจ
คือ การปลูกหญ้าแฝก สามารถปรับสภาพหน้าดินที่แห้งแล้งให้อุดมสมบูรณ์ได้ ทำให้หน้าดินชื้นตลอดเวลา สามารถปลูกต้นไม้
ได้ดี ถ้าหน้าดินแห้งจะปลูกต้นไม้ให้เจริญเติบโตลำบาก

#196 By 85 (125.27.201.97) on 2010-02-23 09:15

ผมมีความชอบในโครงการแก้มลิงซึ่งเป็นโครงการที่ชาญฉลาดในการกักเก็บน้ำจากน้ำที่เกิดจากแม่น้ำเข้าไปในพื้นที่ ที่เป็นหลุมวางเปล่า

#195 By 1232 (125.27.201.97) on 2010-02-23 09:14

ผมประทับใจในด้านการเกษตร-เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นพระราชกรณียกิจที่ช่วยให้ชาวไทยสามารถ
ดำรงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง ช่วยให้อยู่ได้ด้วยตนเอง

#194 By 568 (125.27.201.97) on 2010-02-23 09:13

ผมประทับใจในด้าน เศรษฐกิจพอเพียง
เพราะทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี มีกินมีใช้และมีความสุข

#193 By 564 (125.27.201.97) on 2010-02-23 09:12

ท่านทรงห่วงใยประชาชน ท่านทรงคิดค้นสิ่งที่ดีเพื่อประชาชน ท่านทรงให้กำลังใจในยามที่เราสิ้นหวัง
ท่านคือ ดวงไฟที่จุดประกายในใจของประชาชนตลอดไป

#192 By 65 (125.27.201.97) on 2010-02-23 09:11

ในหลวงของเราทรงมีพระปรีชาสามารถในการแก้ปัญหาภัยแล้งจึงได้คิดและจัดทำโครงการฝนหลวง
เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งให้แก่เกษตรกรชาวไทย เป็นโครงการที่ผมประทับใจมากเพราะฝนหลวงช่วยให้
หมู่บ้านผมมีน้ำใช้ตลอดทั้งปีเพื่อทำการเกษตรได้ทุกฤดู

#191 By 5646 (125.27.201.97) on 2010-02-23 09:11

ผมรู้สึกประทับใจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมากที่สุดในด้านพระราชกรณียกิจเพราะท่านทรง
ทำงานหนักมาตั้งแต่ทรงเริ่มขึ้นเสวยราชสมบัติ

#190 By 456 (125.27.201.97) on 2010-02-23 09:10

ความประทับใจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.ประทับใจในเรื่องหลักการเศรษฐกิจพอเพียงที่ทำให้ชาวสวนชาวไร่ได้มีอยู่มีกินและสามารถ
นำหลักเศรฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน
2.ท่านทรงคิดค้นฝนเทียมเพื่อนำมาใช้ในทั่วประเทศไทยเมื่อฤดูแล้ง

#189 By 4654 (125.27.201.97) on 2010-02-23 09:09

ในหลวงท่านเป็นผู้ที่สามารถรวมหัวใจคนไทยให้เป็นหนึ่งเดียวและสามัคคีกัน
ในยามวิกฤตใดๆก็ตาม และอีกทั้งยังเป็นกษัตริย์ที่ทำประชาชนมากที่สุดในโลก

#188 By 546 (125.27.201.97) on 2010-02-23 09:09

ในหลวงท่านทรงเสียสละเพื่อปวงชนชาวไทย ท่านทรงบอกให้พอเพียง
ท่านบอกให้คนไทยรักและสามัคคีต่อกัน แต่ท่านไม่เคยบอกให้รักท่าน
"แต่ชาวไทยทุกคนก็พร้อมที่จะรักท่านโดยท่านไม่ต้องบอก"

#187 By 89 (125.27.201.97) on 2010-02-23 09:08

ผมประทับใจในองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่อง โครงการในประราชดำริ
เนื่องจากเป็นโครงการที่คอยช่วยเหลือปรับปรุงพัฒนา ประชาชนให้ดีมากขึ้น
ทำให้ประชาชนทุกคนในประเทศมีการดำรงชีวิตให้ดีมากขึ้น

#186 By 56 (125.27.201.97) on 2010-02-23 09:08

ผมประทับใจในการใช้ชีวิต ของในหลวงเพราะว่าท่านเป็นพระมหากษัตริย์แต่ท่าน
ใช้ชีวิตเหมือนคนธรรมดาทั่วไป หรือ ใช้เงินน้อยกว่าคนธรรมดาทั่วไป เราจึงควร
ใช้ชีวิตพอเพียงตามหลักของในหลวงเพื่อตัวเองของเราในอนาคต

#185 By 56 (125.27.201.97) on 2010-02-23 09:07

ผมประทับใจท่านที่ท่านคิดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสอนให้คนไทย
ดำเนินชีวิตตามหลัก มัจฉิมาปฎิปฑาหรือทางสายกลาง ให้เน้นการพึ่งพา
ตนเองให้มากทีสุด ทำการเกษตรเพื่อเลี้ยงปากท้องครอบครัวก่อนหากเหลือ
ก็นำไปจำหน่าย ทำให้คนไทยมีฐานะที่พอมีพอกินไม่ลำบาก และอีกโครงการ
ที่ผมชอบคือโครงการ ใช้3ส่วน ออม1ส่วน โครงการนี้ก็ส่งเสริมให้คนไทยรู้
จักเก็บเพื่อใช้ยามฉุกเฉินในอนาคต

#184 By 12 (125.27.201.97) on 2010-02-23 09:06