พระราชกรณียกิจด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

The king and foreign.jpeg
King thai and king japan.jpeg

ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๐๒ ถึง ๒๕๑๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆ ทั้งในทวีปเอเชีย ยุโรป และอเมริกาเหนือ รวม ๒๗ ประเทศ เพื่อเป็นการเจริญพระราชไมตรีกับบรรดามิตรประเทศเหล่านั้นให้มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และเพื่อนำความปรารถนาดีของประชาชนชาวไทยไปมอบให้กับประชาชนในประเทศต่างๆ โดยรายชื่อประเทศต่างๆ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเยือน มีตามลำดับดังนี้

 • ประเทศเวียดนามใต้ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๒
 • สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๓
 • สหภาพพม่า ระหว่างวันที่ ๒ - ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๓
 • สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ ๑๔ มิถุนายน - ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๓
 • ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๓
 • สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม - ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๓
 • สาธารณรัฐโปรตุเกส ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๓
 • ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๓
 • ประเทศเดนมาร์ก ระหว่างวันที่ ๖ - ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๓
 • ประเทศนอร์เวย์ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๓
 • ประเทศสวีเดน ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๓
 • สาธารณรัฐอิตาลี ระหว่างวันที่ ๒๘ กันยายน - ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๓
 • นครรัฐวาติกัน เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๓
 • ประเทศเบลเยียม ระหว่างวันที่ ๔ - ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๓
 • สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๓
 • ประเทศลักเซมเบิร์ก ระหว่างวันที่ ๑๗ ตุลาคม - ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๓
 • ประเทศเนเธอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๓
 • ประเทศสเปน ระหว่างวันที่ ๓ - ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๓
 • สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๕
 • สหพันธรัฐมลายา ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๕
 • ประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๕
 • ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ ๒๖ สิงหาคม - ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๕
 • ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๒๗ พฤษภาคม - ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๖
 • สาธารณรัฐจีน ระหว่างวันที่ ๕ - ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๖
 • สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๖
 • สาธารณรัฐออสเตรีย ระหว่างวันที่ ๒๙ กันยายน - ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๗
 • สาธารณรัฐเยอรมัน ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ (เป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งที่สอง)
 • สาธารณรัฐออสเตรีย ระหว่างวันที่ ๒๙ กันยายน - ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ (เป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งที่สอง)
 • ประเทศอิหร่าน ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๐
 • สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ ๖ มิถุนายน - ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๐ (เป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งที่สอง)
 • ประเทศแคนาดา ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๐

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็มิได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอีก เพราะทรงเห็นว่าพระราชภารกิจภายในประเทศนั้นมีมากมาย อย่างไรก็ตาม หากประมุขหรือรัฐบาลของประเทศใดกราบบังคมทูลเชิญให้เสด็จฯ ไปเยี่ยมเยือน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชโอรส หรือพระราชธิดา เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ เพื่อเจริญสัมพันธไมตรี รวมทั้งเพื่อทอดพระเนตรวิทยาการ และศิลปวัฒนธรรมของชาตินั้นๆ

จนกระทั่งวันที่ ๘ - ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศลาว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ซึ่งนับเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอีกครั้ง หลังจากที่ว่างเว้นมาเป็นเวลานานกว่า ๓๐ ปี

พระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้น รวมไปถึงการเสด็จพระราชดำเนินออกให้การต้อนรับราชอาคันตุกะจากประเทศต่างๆ ที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย ทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้บรรดาทูตานุทูตเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสาส์นตราตั้งในการเข้ามารับตำแหน่งในประเทศไทย และถวายบังคมทูลลาเมื่อครบวาระอีกด้วย

Comment

Comment:

Tweet

ในหลวงของเราทรงมีพระปรีชาสามารถในการแก้ปัญหาภัยแล้งจึงได้คิดและจัดทำโครงการฝนหลวง
เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งให้แก่เกษตรกรชาวไทย เป็นโครงการที่ผมประทับใจมากเพราะฝนหลวงช่วยให้
หมู่บ้านผมมีน้ำใช้ตลอดทั้งปีเพื่อทำการเกษตรได้ทุกฤดู

#233 By (125.27.197.119) on 2010-02-24 09:00

ก็ได้นะเพราะทำให้เราได้รู้เรื่องในชาติเรา และสถาบันยังฝึกให้เรามีระเบียบวินัย ความอดทน และเพิ่มทักษะของเรา
ท่านจะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างไร เราจะทำตัวให้ดีๆ และจะทำประโยชน์ให้มากที่สุด

#232 By (125.27.197.119) on 2010-02-24 08:56

โครงการฝนหลวง
รู้สึกประทับใจพระองค์ ที่ช่วยเหลือเกษตรกรด้วยความรู้ความเพียรของท่านในการคิดค้นแนวคิดการทำฝน
ทำให้ผสกนิกรชาวไทยสามารถดำรงชีวิตต่อไปได้ ควรเอาเป็นแบบอย่างอย่างยิ่ง

#231 By (125.27.197.119) on 2010-02-24 08:48

1.สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันสูงสุดของประเทศไทย เป็นสถาบันที่ใครจะละเมิดไม่ได้ เป็นสถาบันที่เป็นศูนย์รวมของคนไทยทั้งชาติ คนไทยทุกคน เคารพสถาบันพระมหากษัตริย
2.วิธีที่จะป้องกันสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นคือ การเป็นคนไทยที่ดี มีวินัย มีความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่ของตนเอง และทุกคนช่วยกันเชิดชู พระบารมีของพระมหากษัตริย์สถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันพระมหากษัตริย์ก็จะมั่นคง

#230 By DekDee (125.27.199.120) on 2010-02-24 08:20

ขอให้ในหลวงหายจากอาการประชวรขอให้ท่านอายุยืนนาน คู่กับประชาชนชนชาวไทยไปนานๆ

#229 By นศท.ชยานินทร์ (125.27.201.23) on 2010-02-23 15:46

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

#228 By respect (125.27.200.59) on 2010-02-23 13:51

ท่านเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่น ท่านเป็นผู้มีความมานะ ท่านเป็นผู้ที่ให้กำลังใจ ท่านเป็นผู้ที่ให้พื้นที่อาศัย
ท่านคือผู้ที่ให้ทุกอย่าง(สุดท้ายแล้วท่านเรียบเสมือนพ่อ ของแผ่นดิน)

#227 By respect (125.27.200.59) on 2010-02-23 13:51

ในหลวงท่านทรงช่วยเหลือประชาชนนานับประการบำรุงทุกข์บำรุงสุข ประชากรไม่ว่าจะอยู่ที่แห่งไหน
ท่านก็ทรงไปถึงที่และท่านก็ไม่ทรงเหน็ดเหนื่อย ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

#226 By respect (125.27.200.59) on 2010-02-23 13:49

พระองค์ทรงงานต่างๆเพื่อปวงชนชาวไทยโดยไม่เหน็ดเหนื่อย
โดยเฉพาะโครงการแก้มลิง หรือเศรษฐกิจพอเพียงจึงทำให้ปวงชนชาวไทย
ไม่เดือดร้อน

#225 By respect (125.27.200.59) on 2010-02-23 13:49

ข้าพเจ้าภูมิใจที่มีในห